skanowanie mobilne

Premiera Orbit Indoor Mapping

Orbit Indoor Mapping znakomicie ułatwia pracę z danymi pochodzącymi ze skanerów stacjonarnych (np. Topcon, Faro) oraz urządzeń skanujących typu ZEB-REVO, Gexcel Heron. Program jest wyposażony w specjalny moduł umożliwiający tworzenie planów pomieszczeń – Floor Plan Builder. Program umożliwia konwersję chmur punktów do formatu OPC bez limitu punktów.

Podstawowe funkcje programu Orbit Indoor Mapping :

Import danych – dowolny system skanowania wnętrz (skanery stacjonarne i mobilne ), obsługa zdjęć sferycznych i płaskich, chmury punktów. Import na podstawie gotowych kreatorów importu danych z popularnych systemów dostępnych na rynku,

Przeglądanie danych – nawigacja po układzie zdjęć oraz chmurze punktów, nakładanie danych wektorowych 2D i 3D na dane pierwotne, ustawienie przeźroczystości, głębokości widoku, korekta wysokości, przekroje na chmurze punktów,

Wektoryzacja – tworzenie planów budynków za pomocą konstruktora planów stanowiącego integralną część programu (film), praca według zdefiniowanych scenariuszy wektoryzacji

Inne funkcje – nakładanie dowolnych danych 2D i 3D, regulacja wysokości chmury punktów, pomiary na chmurze punktów, pomiary na zdjęciu „one click”, pomiary pozycji – dystansu, strefy wolnej, objętości. Funkcje zapisu do formatów CAD i GIS. Moduł tworzenia filmów – również VR. Moduł Asset Inventory.

Więcej informacji : orbit@tpi.com.pl

Orbit Publisher – bezpieczne udostępnianie danych mobilnych.

Cykl życia danych mobilnych obejmuje również etap publikacji danych. Dostarczenie danych w odpowiedniej formie za pomocą ogólnodostępnych kanałów komunikacyjnych wydaje się kluczowe  w przypadku zbiorów o terabajtowej objętości.

Im wcześniej dane zostaną dostarczone do odbiorcy końcowego tym szybciej możemy spodziewać się wynagrodzenia za pracę. Dostarczanie danych na dyskach zewnętrznych nie załatwia sprawy. Dostarczenie danych za pomocą zewnętrznych systemów transferu danych (np. WeTransfer) jest nieporozumieniem – tracimy kontrolę nad danymi, łamiemy wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz narażamy dane na dostęp przez osoby nieupoważnione. Korzystanie z takich systemów w przypadku danych zawierających wizerunki osób oraz zdjęcia obiektów zastrzeżonych może spotkać się z odpowiedzialnością karną.

Produkcja danych „big data” niesie za sobą również zobowiązanie do właściwego i bezpiecznego przechowywania danych oraz bezpiecznego udostępniania takich danych za pomocą rozwiązań sieciowych.

Orbit Publisher zapewnia bezpieczeństwo danych tak po stronie serwera danych jak i po stronie klienta sieciowego. Oprogramowanie Orbit Publisher zostało wyposażone w „magiczny” silnik danych pozwalający na serwowanie nielimitowanych chmur punktów oraz obrazów w taki sposób, aby odbiorca końcowy (nasz klient) miał w trakcie pracy wrażenie, że zbiór z którego korzysta jest „lekki” . Przy zbiorach o wielkości 5 TB Orbit Publisher radzi sobie znakomicie – zbiory o wielkości 30 TB też nie stanowią problemu. Bardzo ważną cechą Orbit Publisher jest możliwość łączenia w jedną całość zbiorów od różnych dostawców (producentów) danych – to co łączy takie zbiory to informacja o układzie współrzędnych – reszta na etapie importu jest załatwiana po stronie Orbit Publisher.

Dane po stronie serwera są grupowane w dowolny sposób. Administrator nadaje prawa dostępu do konkretnych zbiorów oraz do konkretnych publikacji, dodaje dane wektorowe lub bazy danych z których użytkownik będzie mógł korzystać. Tak spreparowane dane zostają opublikowane i stają się dostępne pod konkretnym adresem w sieci Intranet lub Internet.

Ekran logowania Orbit PublisherOkna nawigacyjne Orbit Publisher

Po stronie klienta dostęp do danych możliwy jest za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, aplikacji Orbit Explorer zainstalowanej lokalnie na komputerze PC, urządzenia mobilnego np. iPhone lub za pomocą aplikacji takich jak QGis, AutoCad Map, Arcgis wyposażonych w plugin klienta dostępny do pobrania ze strony www.orbitgt.com .

W przypadku dostępu przez przeglądarkę internetową użytkownik po zalogowaniu się do serwera otrzymuje dostęp do konkretnych zasobów i przydzielonych praw dostępu do danych.

Ekran dostępu jest podzielony na dwie części – w części pierwszej mamy dostęp np. do mapy zasadniczej oraz zwizualizowaną trajektorię według której były zbierane dane mobilne. Ustawienie „pinezki” we wskazanym miejscu powoduje wyświetlenie foto panoramy opisującej wybrany widok.

W części górnej ekranu (widok 2D) oraz w części dolnej (widok 3D) użytkownik uzyskuje dostęp do odpowiednich narzędzi pomiarowych oraz interfejsów umożliwiających „podpięcie” lokalnych lub zdalnych danych użytkownika.

Zrzut ekranu (114)Zrzut ekranu (115)

Dzięki narzędziom pomiarowym dostępnym w widoku 2D i 3D użytkownik może wykonywać potrzebne pomiary a wyniki tych pomiarów kopiować lub zapisywać na warstwach – które może pobrać z serwera i wykorzystać w innych aplikacjach.

Orbit Publisher oferuje wiele narzędzi pomiarowych.

Zrzut ekranu (116)Wynik pomiaru wykonany na foto panoramie jest wizualizowany na widoku 2D. Takie narzędzie znakomicie nadaje się do sprawdzenia mapy zasadniczej ze stanem faktycznym w terenie. Na powyższym rysunku pokazano pomiar punktu – efektem pomiaru jest wartość współrzędnej X,Y oraz Z – dodatkowo po dokonaniu opisu pomiaru możemy wynik pomiaru zapisać na warstwie „punktowej”. Można również wykonywać „wizualizację” elementów mapy zasadniczej na foto panoramach. Wskazując element na widoku 2D zostanie on oznaczony na foto panoramie.

Zrzut ekranu (126)

Powyższy rysunek „wizualizuje” na foto panoramie położenie studni kanalizacji sanitarnej – z różnicy wysokości pomiędzy mapą zasadniczą a odczytem z danych mobilnych wynika, że pokrywa znajduje się we wskazanym miejscu około 30 cm pod ziemią.

Wykonane pomiary są automatycznie zapisywane na warstwach i mogą zostać wyeksportowane jako pliki wektorowe.

Zrzut ekranu (122)Zrzut ekranu (124)

Pliki domyślnie są zapisywane w formatach: shp i kml.

Podsumowanie.

Fascynacja metodami pozyskiwania danych masowych już minęła. Potrafimy pozyskać dane z dużych obszarów z zachowaniem wymogów dokładnościowych (Topcon SiriusPro, Topcon Falcon 8, Topcon IP-S3, Topcon GLS-2000). Potrafimy dane sprawdzić, wyeksportować do powszechnych formatów (Topcon Mobile Master Office), potrafimy również przetwarzać dane na potrzeby konkretnych zastosowań (Topcon Magnet Resurfacing).

Przyszedł czas na zarabianie pieniędzy !

Dzięki oprogramowaniu Orbit Publisher potrafimy  w łatwy sposób dostarczyć dane „na biurko” – do użytkownika końcowego – dowolnym kanałem komunikacyjnym.

Fascynujące jest to, że nie ma ograniczenia co do wielkości publikowanych zbiorów danych i źródeł ich pochodzenia. Użytkownik końcowy skupia się na pracy z udostępnioną informacją – … to zamawiał.

 

Przykładowe dane mobilne :

http://185.15.45.152:1111/publications/Kozienice/index.html   login : tpi   hasło : 2016

informacje dodatkowe : orbit@tpi.com.pl

Masowe zbieranie danych w praktyce.

Masowe zbieranie danych wymaga wydajnych i kompletnych rozwiązań pomiarowych

Kompletność rozwiązania pomiarowego jest rozumiana, jako zespół zintegrowanych sensorów pozwalających z odpowiednią dokładnością określać położenie systemu pomiarowego przy założeniu powtarzalności wyznaczania pozycji oraz reagować w czasie rzeczywistym na zmiany jakości sygnałów odbieranych przez dostępne sensory.

W przypadku systemu Topcon IP-S3 efektem finalnym jest zbiór danych opisujący trajektorię przejazdu systemu pomiarowego zintegrowany w czasie z foto panoramami oraz chmurą punktów ze skanowania laserowego. Pozwala to na transformację współrzędnych z układu pojazdu do układu geodezyjnego.

Kluczowe zatem jest stworzenie rozwiązań programowych umożliwiających prawidłowe wyznaczenie oraz kontrolę poprawności i jakości parametrów trajektorii.

W praktyce obliczenie (wyrównanie) trajektorii oraz jej sprawdzenie dokonujemy w oparciu o pary punktów (pomierzony w terenie/ zarejestrowany przez system) wskazanych na foto panoramach i/lub na chmurze punktów. Ogromne znaczenie ma więc w tym przypadku odpowiednie przygotowanie przed pomiarem punktów kontrolnych w terenie – ich rozmieszczenie i dobre markowanie.

Kolekcję terenowych danych pomiarowych wykonujemy za pomocą systemu Topcon IP-S3. Jest to system kompletny, gotowy do pracy wyposażony w świetne oprogramowanie do postprocessing’u danych Topcon Mobile Master Office. System po zamontowaniu na np. relingach dachowych jest gotowy do pracy po około 5 minutach. Rozpoczęcie pracy poprzedzone jest szybką kontrolą wizualną statusu systemu i nadaniem nazwy sesji pomiarowej. Rejestracja danych odbywa się w sposób automatyczny według ustalonych w sesji parametrów projektowych (np. foto panorama co 5 m) i nie wymaga nadzoru. Kierowca / operator systemu ma możliwość pełnej koncentracji nad bezpieczną jazdą, a system w trakcie wykonywania pomiarów samodzielnie steruje pracą i parametrami sensorów pomiarowych.

Kolejną istotną kwestią jest dobór odpowiedniej strategii gromadzenia danych – wybór optymalnej trasy przejazdu obejmującej zasięgiem cały obiekt. Kolosalne znaczenie ma także zrozumienie potrzeb odbiorcy danych – czy np. interesuje go tylko oznakowanie poziome i pionowe drogi (wystarczający przejazd „w jedną stronę”) czy interesuje go np. ukształtowanie terenu w całym pasie drogowym bardzo blisko pobocza (dwa przejazdy „w dwóch kierunkach”). Kierowca / operator systemu musi również pamiętać o właściwym zarejestrowaniu miejsc, w których zlokalizowane są terenowe punkty kontrolne. System Topcon IP-S3 znakomicie ułatwia prace w trakcie pomiaru – dostarcza w czasie rzeczywistym obraz pokrycia danymi pomiarowymi oraz prezentuje zakres wykonanej pracy. Operator / kierowca ma możliwość pełnej kontroli jakości zbieranych informacji do wyznaczenia trajektorii – może na tej podstawie podjąć decyzję o dodatkowym pomiarze odcinków o np. ograniczonej widoczności satelitów systemu GNSS.

Po zakończeniu pracy w terenie zgromadzone dane podlegają przetworzeniu w programie Topcon Mobile Master Office. W pierwszym kroku następuje sprawdzenie integralności danych, czyli sprawdzenie pozyskania danych foto oraz jakości danych zarejestrowanych przez skaner, odometr, IMU (Inertial Measurement Unit) oraz odbiornik GNSS. W kolejnym kroku dokonywane jest obliczenie trajektorii w oparciu o stację bazową GNSS lub sieć poprawek powierzchniowych np. TPINETpro. Następnie następuje połączenie 5 pojedynczych zdjęć w foto panoramę 360 o oraz przypisanie do każdej z foto panoram punktu na trajektorii z równoczesnym określeniem 3 kątów orientacji foto panoramy w przestrzeni (kąty Roll, Pitch, Yaw) względem trajektorii przejazdu. W dalszy etapie zapis skanera zostaje poddany wstępnemu przetworzeniu polegającemu na uporządkowaniu punktów w zbiorze z wykorzystaniem informacji o czasie kolekcji danych i synchronizacji tych danych z zapisami IMU. Po tej operacji wstępnie przetworzonej chmurze punktów („scan”) zostaje nadana georeferencja względem obliczonej trajektorii oraz punkty w chmurze punktów otrzymują atrybut koloru RGB na podstawie pozyskanych foto panoram. Kolejnym etapem jest wykonanie połączenia pomiędzy sąsiednimi chmurami punktów z trajektorii równoległych lub krzyżujących się i znalezienie najlepszego dopasowania przy zachowaniu zasad dokładnościowych opisanych na etapie wyrównania trajektorii. Topcon Mobile Master Office umożliwia na tym etapie wykonanie sprawdzenie jednej chmury punktów wygenerowanej dla całego projektu w oparciu o terenowe punkty kontrolne (GCPs). Proces sprawdzenia pozwala na wyznaczenie błędu położenia oraz na tzw. rozrzucenie ewentualnych poprawek na całej trajektorii wraz z możliwością wygenerowania szczegółowego raportu z wyrównania trajektorii.

Jeżeli w wyniku sprawdzenia projektu w oparciu o GCPs podjęliśmy decyzję o rozrzuceniu poprawek program automatycznie wprowadzi korekty do trajektorii pierwotnej oraz dokona ponownego ustawienia foto panoram na nowej skonsolidowanej trajektorii oraz wykona ponowne wyliczenie georeferencji chmury punktów.

Finalnym etapem opracowania projektu jest wygenerowanie chmury punktów wraz z filtrowaniem („cloud”) – jest to produkt finalny – z wszystkimi niezbędnymi atrybutami oraz w pełni metryczny względem trajektorii, czyli idąc dalej, względem lokalnego układu odniesienia.

Standardowymi produktami finalnymi dostarczanymi Zamawiającemu usługę pomiarową systemem IP-S3 są: chmura punktów 3D, foto panoramy wraz z ich georeferencją, trajektoria przejazdu. Eksport danych wykonywany jest do dowolnego układ współrzędnych.

Podstawowym wyzwaniem, jaki pojawia się przed użytkownikiem to objętość danych. Projekt o długości 10 km i foto panoramach co 10 m to zbiór danych o objętości około 45 GB danych. Chmura punktów opisana, jako jeden plik, ma objętość około 35 GB danych. Zagadnienie płynnej pracy z takimi zbiorami danych jest równie interesujące jak sam proces skanowania. W naszej pracy wykorzystujemy oprogramowanie Orbit Content Manager, które umożliwia na płynną pracę na tak dużych zbiorach nawet na średniej klasy laptopie, bez utraty jakości wizualnej chmury punktów oraz foto panoram.

Podsumowanie

System skanowania mobilnego Topcon IP-S3 jest rozwiązaniem kompletnym, sprawdzonym w działaniu oraz wyposażonym w zaawansowane oprogramowanie do postprocessing’u danych. Stabilność działania systemu, powtarzalność pomiarów oraz jakość wykonania komponentów pozwala na realizowanie dużych projektów bez obawy o efekt końcowy. Bardzo duże znaczenie ma również objęcie użytkowników systemu ekskluzywną opieką techniczną Topcon Total Care. W ramach tej opieki użytkownik otrzymuje szkolenie, ma możliwość poznania dobrych praktyk pomiarowych oraz może liczyć na szybką pomoc techniczną w sytuacjach kryzysowych.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami działania systemu poprzez zamówienie prezentacji działania systemu lub prezentację danych końcowych – zgłoszenia prosimy wysyłać na adres orbit@tpi.com.pl.

TPI Mobile Mapping Team

MMT_TPI

 

Publikacja danych – Orbit Publisher

Publikacja danych mobilnych za pomocą Orbit Publisher umożliwia dostęp do danych na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację. Publikować możemy foto panoramy, chmury punktów, dowolne zbiory danych wektorowych, pikiety. Jeśli dane do publikacji mają znany układ współrzędnych to w zasadzie nie ma ograniczeń. Objętość danych nie jest problemem – silnik Orbit Publisher poradzi sobie z danymi 10, 20 TB danych !.

Dysponując smartfonem z aplikacją iOS PanoViewer możemy w terenie połączyć się z naszymi danymi. Możemy rozpocząć swoistą grę w Pokemony.  Naszymi poszukiwanymi obiektami będą np. studzienki kanalizacyjne, drzewa, słupy energetyczne. Punkty dostaniemy (od pracodawcy w formie premii) za wydajność pozyskiwania informacji opisowych o tych obiektach.

Możemy też zagrać w inny rodzaj gry – dzięki rozszerzonej rzeczywistości wzbogaconej o obraz mapy wektorowej będziemy mogli w terenie przeprowadzić wizję lokalną przed rozpoczęciem projektowania – możemy w terenie zobaczyć nasz projekt jeśli wcześniej go udostępnimy w Orbit Publisher. Ciekawą wersją Pokemonów GIS będzie porównanie stanu obecnego w terenie z danymi historycznymi – np. przegląd infrastruktury drogowej, miejskiej. Na pewno osoba zarządzająca majątkiem w czasie inspekcji terenowych będzie zadowolona jeśli po kliknięciu w obiekt otrzyma informację o właścicielu i czy została wydana stosowna decyzja administracyjna lub będzie mogła bezpośrednio w terenie uzupełnić dane opisowe o obiektach według ustalonych scenariuszy.

Co jest niezwykłego w takim rozwiązaniu ? – metryczność danych które widzimy oraz jakość danych którymi dysponujemy. Mamy dostęp do pewnych danych dokładnie w tym momencie kiedy są najbardziej potrzebne.

Jeśli chcesz zobaczyć w akcji Orbit Publisher – napisz na adres orbit@tpi.com.pl

Aplikacja iOS PanoViewer jest dostępna bezpłatnie w Apple App Store.

http://demo.orbitgt.com/3d_mapping/ – serwer z przykładami publikacji danych mobilnych.

Mobile mapping dla QUANTUM GIS

Często podczas spotkań z obecnymi i przyszłymi Klientami padają pytania o praktyczne wykorzystanie danych ze skaningu mobilnego. W jaki sposób można „dobrać się” do terabajtów danych za pomocą wykorzystywanego na co dzień oprogramowania. Popularny QGis uzyskał możliwość korzystania z danych mobilnych . Dane można podłączyć z lokalnego serwera Orbit Publisher lub skorzystać z chmury.

Jeżeli chcesz sprawdzić działanie pluginu dla QuantumGis napisz na adres mailto:orbit@tpi.com.pl.

 

Orbit Content Manager – ożywianie „martwych” danych

Często w naszej pracy spotykamy się z problemem objętości danych. Nie ma znaczenia czy masz 5 GB czy 2 TB  danych i tak taką objętością „zabijesz” swój komputer. Praca z chmura punktów staje się nieznośna i praktycznie nie możliwa.

Dodatkowo pojawia się problem danych z różnych źródeł – jedynie co je łączy to układ współrzędnych ale… w każdym pliku inny. Łzy w oczach pojawiają się w sytuacji gdy chcemy łącznie z tymi danymi przedstawić dane wektorowe np. DGN, DWG.

Gdy już wczytamy te dane w jakiś magiczny sposób do komputera będziemy chcieli w jakiejś bliskiej perspektywie na nich zarobić – czyli walczymy o produkt finalny – faktura VAT !.

Mamy naszym zdaniem na te problemy rozwiązanie i dodatkowo wiemy jak już opracowane dane dostarczyć do klienta końcowego – nie mamy wprawdzie jeszcze modułu do wystawiania faktur ale kto wie…. .

Orbit Content Manager to program dynamicznej belgijskiej firmy mający coś w sobie magicznego i „czuć na każdym kroku” pasje tworzenia oprogramowania.

Co jest takiego niezwykłego w tym oprogramowaniu ?

Orbit Content Manager ożywi każdą chmurę punktów – nie ma znaczenia czy jest to 5 GB czy 5 TB – będziemy mogli z taką chmurą pracować na zwykłym laptopie. Zniknie problem danych z różnych źródeł – zaimportujemy dane do jednego projektu z wielu systemów pozyskiwania danych mobilnych. Finalnie będziemy pracowali na jednorodnym projekcie – nie będziemy czuli że mamy do czynienia z danymi z różnych systemów – no chyba, że jakość chmury punktów i fotek systemu Topcon IP-S3 będzie się pozytywnie wyróżniała.

Błyskawicznie połączymy zdjęcia (mając plik z georeferencją poszczególnych zdjęć)  z chmurą punktów i będziemy mogli wykonywać dowolne pomiary. Podczas pomiarów będziemy widzieli zdjęcie ale „w tle” będzie czekała chmura punktów jako źródło danych.

Orbit Content Manager posiada wiele specjalistycznych narzędzi pozwalających weryfikować jakość danych oraz z pełną odpowiedzialnością dostarczyć do klienta końcowego. Możemy „sprawdzić” cały projekt według punktów kontrolnych, możemy „wyczyścić duchy”, rozproszyć ustalony błąd położenia trajektorii i stworzyć nową skonsolidowaną trajektorię. Orbit Content Manager pozwoli  również „wyciąć” dowolny kawałek chmury punktów, wyeksportować do np. LAS.

Reasumując jeśli masz problem z objętością chmur punktów, TIF lub chcesz połączyć dane z różnych źródeł warto spróbować przygody z oprogramowaniem Orbit.

Orbit Content Manager jest oprogramowaniem które ożywia duże zbiory danych i wpisuje się w cykl życia danych mobilnych. Następne etapy to pozyskiwanie informacji z danych oraz publikacja (dostarczanie do klienta końcowego).

Jeśli jesteś posiadaczem drona, systemu mobilnego skanowania, foto rejestracji lub masz kilka dysków z takimi danymi – serdecznie zapraszamy – orbit@tpi.com.pl

Skanowanie mobilne – część 2

Tym razem o bezpieczeństwie pracy. Praca w terenie z systemem mobilnym wiąże się z wieloma ograniczeniami. Po pierwsze wartość sprzętu to ponad milion złotych. Cały czas samochód ze sprzętem musi być pod nadzorem. System Topcon IP-S3  został zaprojektowany do jednoosobowej obsługi – to bardzo duże udogodnienie ale też nie zwalnia z czujności. Proszę sobie wyobrazić operatora który trzyma w rękach 18 kg (tyle waży system Topcon IP-S3) i ma świadomość wartości tego sprzętu. Dobry operator (a takiego posiadamy w naszym zespole TPI Mobile Mapping Team) wie, że sprzęt jest tylko sprzętem – klient czeka na zamówione dane ! to jest prawdziwa wartość. Po 30 minutach pracy systemem Topcon IP-S3 pozwala na zarejestrowanie 20 km np. drogi a po kolejnych 2 godzinach będziemy mogli dostarczyć materiał dla klienta z którego wygenerujemy (lub Klient) przekrój poprzeczny w dowolnym objętym rejestracją miejscu.

W trakcie pracy operator systemu (w naszym zespole Łukasz) musi bardzo uważać na otoczenie – krótko pisząc musi być przede wszystkim kierowcą a dopiero później „mierniczym”. System Topcon IP-S3 został zaprojektowany w taki sposób aby nie była konieczna żadna obsługa systemu podczas rejestracji danych. W zasadzie do póki nie „wysypie” się Windows, spokojnie jedziemy i uważamy aby nikogo po drodze nie uszkodzić.

Zdarzają się jednak sytuacje nie przewidziane w żadnej instrukcji obsługi i musimy sobie radzić w zależności od okoliczności. Łódź – ulica Piotrkowska to miejsce gdzie nasz Kolega Artur posiwiał – w trakcie pracy z systemem „ktoś” usiłował do niego strzelać z broni krótkiej – mamy to zarejestrowane :

Okolice granicy z Ukrainą – kolejka tirów i dziewczyna naszego Kolegi Łukasz „pilnująca” stacji bazowej. Niestety nie dla wszystkich była to praca związana ze skanowaniem mobilnym. Panowie kierowcy regularnie składali propozycje towarzysko – matrymonialne. Dodatkowej pikanterii dodawała stojąca tyczka z odbiornikiem GNSS – panowie kierowcy tirów jednoznacznie zinterpretowali to jak przenośny terminal płatniczy !.

Zdarzają się też sytuację bardzo dziwne – na widok naszego samochodu z systemem Topcon IP-S3 ludzie uciekają do lasu pozostawiając np. rower przy drodze. My nie mamy alkomatu na pokładzie !

Ale najbardziej przyjemne są sytuacje kiedy ludzie podchodzą i fascynują się technologią którą my mamy do dyspozycji – to jest bezcenne uczucie i największa satysfakcja z pracy.

Chcesz poznać nasz system Topcon IP-S3 ? – zadzwoń lub napisz na adres orbit@tpi.com.pl

ps. ciekawe co myślał człowiek strzelający do Kolegi Artura ? może mały quiz ?

 

Skanowanie mobilne – część 1

Myśląc o skanowaniu mobilnym zastanawiasz się jaki ma sens ta technologia. Jaka jest jej produktywność oraz co tak naprawdę dostajesz wynikowo do dalszej pracy. Oczywiście będzie chmura punktów – kolorowa, panoramy 360 ale będzie też trajektoria przejazdu która jest kluczowym elementem.

Dysponując trajektorią przejazdu możemy precyzyjnie umieścić panoramy w przestrzeni – w zasadzie już możemy wykonywać precyzyjne pomiary. Uwaga – „precyzyjne pomiary ” będą tak precyzyjne z jaką starannością wyznaczyliśmy trajektorię. Dysponując systemem Topcon IP-S3 mamy do dyspozycji wiele sensorów które finalnie dadzą nam zbiór informacji do prawidłowego wyznaczenia trajektorii. Będziemy mieli do dyspozycji GNSS, odometr, IMU ale najważniejsze będzie oprogramowanie. Jakość trajektorii jest wynikiem algorytmów obliczeniowych i niestety bez dobrego oprogramowania nie będzie dobrej trajektorii.

1g1

Chmura punktów również jest „postawiona” na trajektorii – dobry algorytm pozwoli na połączenie dwóch sąsiednich przejazdów (trajektorii) i stworzenie jednej spójnej chmury punktów . Dobre oprogramowanie potrafi odróżnić trajektorie nie powiązane ze sobą np. przejazd pod wiaduktem i na wiadukcie – niby proste ale gigantycznie trudne.

Reasumując – najpierw dobra trajektoria a później chmura punktów i foto panoramy. Zawsze należy pamiętać o możliwościach weryfikacji naszej pracy – dobre oprogramowanie pozwoli sprawdzić położenie np. chmury punktów względem punktów kontrolnych ale bardzo dobre oprogramowanie pozwoli na kontrolowane rozproszenie błędu położenia względem np. lokalnego układu współrzędnych.

Czy system Topcon IP-S3 wyznaczy dobrą trajektorię ? – NIE system zbierze tylko dane do policzenia trajektorii ale zrobi to bardzo dobrze – Topcon Mobile Master Office wykona resztę pracy – możemy być spokojni o jej wynik.

g3

Pamiętaj – otrzymując chmurę punktów i foto panoramy ze skaningu mobilnego zawsze poproś o plik z trajektorią – będziesz miał 100 % kontrolę nad danymi.

Jeżeli chcesz nas sprawdzić – zapraszamy – zadzwoń lub napisz na adres orbit@tpi.com.pl

Zapraszam do komentowania !